สนับสนุนงบประมาณวันครู ประจำปี 2563
Posted: PR. Date: 2020-02-06 10:12:52
IP: 180.183.218.230
 
 
 
 
 

          สหกรณ์ฯ สนับสนุนกิจกรรมวันครูของสำนักงานเขตพื้นที่ หรือหน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานละ 10,000.- บาท   รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน เป็นเงิน 260,000.- บาท 

        สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณภาพบรรยากาศกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2563 จาก facebook งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้ ณ ที่นี้ด้วย