ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้สามัญ วันที่ 20 กันยายน - 11 ตุลาคม 2562
Posted: PR. Date: 2019-10-15 14:57:44
IP: 14.207.152.185
 

       

สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่  20 กันยายน – 21 ตุลาคม 2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10 วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ประเภท 1 จำนวน 176 ราย ดังนี้            

 

 

 Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม