สวัสดิการบำเหน็จสมาชิกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ/ออกจากงาน ปี62
Posted: PR. Date: 2019-09-24 13:40:53
IP: 180.183.222.130
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

ว่าด้วยทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2561

เงินบำเหน็จ หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกเมื่อออกจากหน้าที่ราชการหรืองานประจำ

โดยจ่ายให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับสมาชิกคนหนึ่งๆ

ให้สมาชิกยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากราชการหรืองานประจำพร้อมแนบเอกสารที่แสดงถึงการออกจากราชการหรืองานประจำ

โทรสอบถามรายละเอียด 075-356284,075-320100

 

>>>เช็คอายุการเป็นสมาชิกของตนเองผ่านเว็บไซต์ด้วยด้วยวิธี ดังนี้ค่ะ<<