ประชาสัมพันธ์สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 12 กันยายน 2562
Posted: PR. Date: 2019-09-16 09:58:48
IP: 180.183.222.184
 

สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่  20 สิงหาคม – 12 กันยายน 2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 กันยายน 2562

ประเภท 1 จำนวน 182 ราย ดังนี้

 

 

ท่านที่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น สามารถติดต่อรับสัญญาเงินกู้สามัญได้

ตามช่องบริการที่ 12 /14(ตามอำเภอที่โรงเรียนสังกัดอยู่)

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

 

ประเภท 2   จำนวน 11 ราย ดังนี้

"ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ ณ ฝ่ายสินเชื่อ หรือโทร. 075-356284 กด 4

ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป"