ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2562
Posted: PR. Date: 2019-08-21 09:16:16
IP: 180.183.220.236
 

สมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่  14 - 19 สิงหาคม 2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7 วันที่ 20 สิงหาคม 2562

ประเภท 1 จำนวน 41 ราย ดังนี้

 

"ท่านที่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น สามารถติดต่อรับสัญญาเงินกู้สามัญได้

ณ ฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป"

 

ประเภท 2 (อนุมัติแบบมีเงื่อนไข)  จำนวน 3 ราย ดังนี้

"ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ ณ ฝ่ายสินเชื่อ หรือโทร. 075-356284 กด 4

ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป"