เงินฝากของสหกรณ์
Posted: PR. Date: 2019-07-10 16:32:38
IP: 180.183.222.252
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเงินฝากประจำ 24 เดือน

 

1. สมาชิกยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีตามแบบที่สหกรณ์ฯ กำหนด เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น

 

2.การเปิดบัญชีครั้งแรก  ต้องไม่ต่ำกว่า  1,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละเท่ากัน และเท่ากับที่เปิดบัญชีครั้งแรก  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน  จึงจะได้รับการยกเว้นภาษี

 

3.สมาชิกจะขาดการฝากหรือฝากไม่ครบตามวงเงินที่กำหนด  หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดทุกกรณีรวมกันต้องไม่เกิน 2 เดือน 

 

4.สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราตามประกาศของสหกรณ์  โดยจะคิดดอกเบี้ยให้ทุกยอดเงินฝากที่ครบ 24 เดือน  และทบเป็นเงินต้นให้  สำหรับเงินฝากที่ไม่ครบ 24 เดือนจะไม่ทบต้นให้

 

5.ในกรณีมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข  หรือฝากต่อไปไม่ได้  จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี  

- สำหรับเงินฝาก 6 เดือนขึ้นไป สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์

- สำหรับเงินฝากที่ไม่ถึง 6 เดือน สหกรณ์จะไม่คำนวณดอกเบี้ยและจ่ายดอกเบี้ยให้ และจะปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อกับสหกรณ์  เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไข

 

6.กรณีที่ฝากครบ 24 เดือนตามระเบียบ   เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิดบัญชีกับสหกรณ์   ถ้าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิดบัญชี

 

7.กรณีที่สมุดคู่ฝากสูญหาย  ให้สมาชิกแจ้งความและยื่นคำร้องขอทำสมุดใหม่  ซึ่งสหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท

 

heartheartheartheartheart