โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ปี 2562 รุ่นที่ 1
Posted: PR. Date: 2019-05-19 15:10:18
IP: 1.47.101.68
 
 
 
 
 

         วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562  สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม่ ปี 2562 รุ่นที่ 1 เพื่อให้สมาชิกใหม่  มีความรู้ ความเข้าใจ  ในบทบาทหน้าที่  สวัสดิการต่างๆของสมาชิก  รวมถึงทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์  เช่น  เงินฝาก  เงินกู้  สมาชิกใหม่จะได้วางแผนการใช้เงินในอนาคตได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกใหม่ทุกท่าน  ที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกใหม่และมวลสมาชิกโดยรวม