ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม
Posted: PR. Date: 2015-04-24 16:11:50
IP: 183.89.39.111
 

                  ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในวันฉัตรมงคล  สหกรณ์ฯจึงกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเติมในวันดังกล่าว ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยข้อบังคับวันหยุดทำการ พ.ศ.2548   ดังรายละเอียดในไฟล์เอกสารแนบ Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม