คำขอกู้เงินสามัญที่ได้รับอนุมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม
Posted: PR Date: 2019-03-22 08:49:43
IP: 180.183.219.158
 

เลขทะเบียนสมาชิกที่ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ

ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม  2562

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 2562

 ที่  

 เลขสมาชิก

ที่

เลขสมาชิก

ที่

เลขสมาชิก

ที่

เลขสมาชิก

ที่

เลขสมาชิก

ที่

เลขสมาชิก

1

5395     

10

29169

19

35717

28

37824

37

39627

46

41556

2

7931

11

30077

20

35730

29

37919

38

39733

47

41769

3

10828

12

30184

21

36111

30

37998

39

40195

48

41809

4

13341

13

31017

22

36373

31

38514

40

40365

49

42021

5

13343

14

31026

23

36401

32

38655

41

40987

50

42110

6

18281

15

33127

24

36971

33

39030

42

41186

51

42259

7

21400

16

33140

25

37595

34

39489

43

41274

52

42742

8

26260

17

33931

26

37603

35

39603

44

41505

   

9

28507

18

35299

27

37676

36

39604

45

41540

   


"ท่านที่มีเลขทะเบียนในตารางข้างต้น

สามารถติดต่อรับสัญญาเงินกู้สามัญได้

ณ ฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 62 เป็นต้นไป"

หากไม่มีเลขทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามผลการพิจารณาได้ที่

ฝ่ายสินเชื่อ หรือโทรสอบถามได้ที่  075-356284 กด 4