พบปะสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูช้างกลาง
Posted: PR. Date: 2018-09-28 09:35:31
IP: 180.183.218.30
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นายบุญทัน พันธุรัตน์ เลขานุการสหกรณ์ฯ

ได้ออกพบปะสมาชิก เพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ในด้านต่างๆ

ให้สมาชิกทราบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ


-สวัสดิการสหกรณ์(เกิด,แก่,เจ็บ,ตาย) 
-ผลิตภัณฑ์เงินกู้ เงินฝาก 
-โครงการใหม่ๆ เช่น สมาชิกที่มีปัญหาการเงินก็เชิญชวนสมาชิกให้มาปรับโครงสร้างหนี้ มาพูดคุยแก้ไขปัญหาร่วมกันในคลีนิกสหกรณ์
-เชิญชวนสมาชิกที่เกษียณในปีนี้ให้มาร่วมพิธีรับบำเหน็จสมาชิก ซึ่งจะมีเงินให้ตามอายุการเป็นสมาชิก

-โดยวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561(สมาชิกเกษียณเขต 1,4 และสพม.12) 
-วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561(สมาชิกที่เกษียณของเขต 2,3, กรมอาชีวและเทศบาล)

 

ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณคณะเจ้าภาพที่เชิญสหกรณ์มาพบปะสมาชิกในวันนี้ไว้เป็นอย่างสูง