ต้อนรับคณะดูงานจากสสอค.
Posted: PR. Date: 2018-07-19 14:53:07
IP: 180.183.223.187
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงานประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานฯ

สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกครั้ง