บรรยากาศอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561
Posted: pr Date: 2018-06-24 10:38:03
IP: 182.232.22.183
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สหกรณ์จัดโครงการอบรมผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561(ผู้แทนจากเขต2 และเขต3)

เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ให้ผู้แทนสมาชิกในฐานะเจ้าของกิจการและตัวแทน

ของสมาชิกทั้งหมด ผู้แทนสมาชิกจะได้ความรู้และเข้าใจหลักการ อุดมการณ์ของ

สหกรณ์ การบริหารจัดการเงินทุน กฎหมายและระเบียบที่สมาชิกต้องทราบ 

 #เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลกิจการสหกรณ์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ณ ห้องปิ่นมี โรงแรมเกียรตินคร