บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Posted: Pr. Date: 2018-04-24 11:08:05
IP: 202.29.33.2
 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดเพื่อชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒

คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ ๑๒)- เรื่องเสร็จที่ ๑๔๔๔/๒๕๕๕Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม