บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Posted: PR. Date: 2018-04-23 15:55:43
IP: 180.183.221.121
 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง การหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดเพื่อชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒

คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ ๑๒)- เรื่องเสร็จที่ ๑๔๔๔/๒๕๕๕

 Ŵ  ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม