ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาว
Posted: PR. Date: 2018-04-21 15:21:46
IP: 180.183.221.121
 
 
 
 
 

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561

นายอรุณ ชนะคช ประธานกรรมการฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสหกรณ์สีขาว

ด้วยหลักธรรมาภิบาล ปี 2561เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ