พบปะสมาชิกในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ
Posted: PR. Date: 2018-04-02 15:49:55
IP: 180.183.223.178
 
 
 
 
 

      ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดสุววรณรังษี ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านกุมแป อ.ชะอวด

จ.นครศรีธรรมราช และได้เชิญสหกรณ์ฯ พบปะสมาชิกในวันที่ 2 เมษายน 2561 

เวลา 11.00 น. เพื่อสหกรณ์ฯ ได้บอกเล่าข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ

ให้สมาชิกได้รับรู้รับทราบ ทางสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง คณะเจ้าภาพผู้จัดงาน

สมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย