ดำเนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่(สอบข้อเขียน)
Posted: PR. Date: 2018-03-24 14:51:30
IP: 180.183.223.228
 
 
 
 
 

สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่(สอบข้อเขียน)

ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

ซึ่งมีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 132 คน

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ