ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 19 มีนาคม 2561
Posted: PR. Date: 2018-03-19 11:15:53
IP: 180.183.218.240
 
 
 
 
 

heartเช้าวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 heart
ประธาน กรรมการ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

ประจำเดือนมีนาคม เวลา 09.00 น.

คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

1.นายอรุณ  ชนะคช ประธานกรรมการ
2.นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตร รองประธาน คนที่ 1
3.นายอัมพร  พงศ์เพชร รองประธานคนที่ 2
4.นายอนุวัฒน์  เฮ้งศิริ กรรมการเหรัญญิก
5.นายบุญทัน  พันธุรัตน์ กรรมการเลขานุการ
 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ฯ