สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
Posted: PR. Date: 2018-03-06 21:17:07
IP: 118.172.42.16
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

ว่าด้วยทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2561

เงินบำเหน็จ หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกเมื่อออกจากหน้าที่ราชการหรืองานประจำ

โดยจ่ายให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับสมาชิกคนหนึ่งๆ

ให้สมาชิกยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากราชการหรืองานประจำพร้อมแนบเอกสารที่แสดงถึงการออกจากราชการหรืองานประจำ

โทรสอบถามรายละเอียด 075-356284,075-320100

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก

http://www.nts-coop.com/show.php?No=616