สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
Posted: PR. Date: 2018-03-02 11:05:14
IP: 14.207.159.250
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

ว่าด้วยทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2561

yesเงินบำเหน็จ หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกเมื่อออกจากหน้าที่ราชการหรืองานประจำ laugh

โดยจ่ายให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับสมาชิกคนหนึ่งๆ

ให้สมาชิกยื่นคำขอรับเงินบำเหน็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากราชการหรืองานประจำพร้อมแนบเอกสารที่แสดงถึงการออกจากราชการหรืองานประจำ

enlightenedโทรสอบถามรายละเอียด 075-356284,075-320100