๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
Posted: pr. Date: 2022-10-23 13:40:47
IP: 180.183.221.34
 

 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

สอ.นศ. หยุดชดเชยวันปิยมหาราช  1 วันในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565

และเปิดทำการปกติในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ค่ะ