แจ้งวันหยุดทำการสหกรณ์ฯ เดือนตุลาคม 2565
Posted: wasin Date: 2022-09-26 15:13:24
IP: 180.183.217.30
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 

วันหยุดพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม

ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 )