เงินกู้ฉุกเฉินโควิด-19(ระลอก 4)
Posted: pr. Date: 2022-08-29 15:53:58
IP: 180.183.220.127
 

               

              ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่แพร่กระจายเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด และเป็นการเว้นระยะห่าง จึงได้จัดให้มีการลงทะเบียนจองคิวแก่สมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการกู้เงินฉุกเฉินทุกประเภท ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2565  เป็นต้นไป จำกัดไม่เกินวันละ  100 คิว  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

 

1. สมาชิกลงทะเบียนจองคิวเข้าใช้บริการฯ ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ฯ

2. เข้ารับบริการในวันที่ท่านลงทะเบียนจองคิวไว้ (แนะนำเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา (08.30 – 14.30  น.)

 

สมาชิกต้องเตรียมเอกสารประกอบการกู้เงินฉุกเฉิน ดังนี้

1. บัตรประจำตัว พร้อมถ่ายสำเนาบัตรฯ

2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดของผู้กู้

 

***การลงทะเบียน สำหรับ 1 คน 1 คิว ต่อ 1 รายการ***

***กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการกู้เงินมาให้ครบถ้วนด้วยตนเอง***

***ไม่รับคำขอกู้ฯ ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ เนื่องจากเอกสารอาจสูญหายได้***

 

ลงทะเบียน วันที่ 1 ก.ย. 65 : https://forms.gle/nP768H3uC3Jsk5y1A

ลงทะเบียน วันที่ ก.ย. 65 : https://forms.gle/skiKMjzBC6LjMDKq5

ลงทะเบียน วันที่ 5 ก.ย. 65 : https://forms.gle/C5NBDvTUg5foZnk8A

ลงทะเบียน วันที่ 6 ก.ย. 65 : https://forms.gle/UnrgYsfF28FSUd7S9

ลงทะเบียน วันที่ 7 ก.ย. 65 : https://forms.gle/WmCYkL5UvUJMzmNi8

ลงทะเบียน วันที่ 8 ก.ย. 65 : https://forms.gle/1NwfQvibCCAiek1c7

ลงทะเบียน วันที่ 9 ก.ย. 65 : https://forms.gle/tBoGDY3aCKa4ym5v5

ลงทะเบียน วันที่ 12 ก.ย. 65 : https://forms.gle/hMfNKc27fBeeCAKZ9

ลงทะเบียน วันที่ 13 ก.ย. 65 : https://forms.gle/YDtwPreV4m7tykSLA

ลงทะเบียน วันที่ 14 ก.ย. 65 : https://forms.gle/VSqcaVJbr4XdeM5i6

ลงทะเบียน วันที่ 15 ก.ย. 65 : https://forms.gle/sNfsJa5BBteyqq7p8

ลงทะเบียน วันที่ 16 ก.ย. 65 : https://forms.gle/fGv49xjVZjs4FkGZ8

ลงทะเบียน วันที่ 19 ก.ย. 65 : https://forms.gle/zNBYdcngFndQaGfu6

ลงทะเบียน วันที่ 20 ก.ย. 65 : https://forms.gle/RBNkCupsJ7g47m8s5

ลงทะเบียน วันที่ 21 ก.ย. 65 : https://forms.gle/b7fikFynBEVniHdz7

ลงทะเบียน วันที่ 22 ก.ย. 65 : https://forms.gle/P62XF81fuhdP5bgC6

ลงทะเบียน วันที่ 23 ก.ย. 65 : https://forms.gle/afein4HGjwtrZzw28

ลงทะเบียน วันที่ 26 ก.ย. 65 : https://forms.gle/pxuH7guaoiXYXwEw7

ลงทะเบียน วันที่ 27 ก.ย. 65 : https://forms.gle/cvfd6pd63gDoxjxk8

ลงทะเบียน วันที่ 28 ก.ย. 65 : https://forms.gle/zMhqfxUNmT6HrtEc8

ลงทะเบียน วันที่ 29 ก.ย. 65 : https://forms.gle/eB7bTuevM8MLsPE86

ลงทะเบียน วันที่ 30 ก.ย. 65 : https://forms.gle/FxXHMirRP9PWouwV8