กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
Posted: PR. Date: 2016-03-22 15:34:19
IP: 183.89.30.220
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยทุกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็นวันหสกรณ์แห่งชาติ และสำหรับปี 2559 เป็นปีที่ครบรอบ ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจเทิดพระบิดา

ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพหลักของหารจัดงานในปีนี้ โดยการบริหารจัดการของท่านสุรินทร์ ขวัญทอง ประธานกรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมมือร่วมใจในการจัดการงานวันสหกรณ์แห่งชาติในปีนี้ที่ผ่านลุล่วงไปด้วยดี