มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด-19
Posted: PR. Date: 2021-08-05 15:15:08
IP: 180.183.217.91
 
 
 
 
 

                    สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด-19  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนับสนุนโครงการ"มีแล้วแบ่งปัน" สมทบทุนซื้อข้าวสารจากสหกรณ์นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยมอบให้ 

                                 -โรงพยาบาลมหาราช                       10,000.-บาท

                                 -โรงพยาบาลทุ่งสง                            10,000.-บาท

                                 -โรงพยาบาลท่าศาลา                       10,000.-บาท

                                 -โรงพยาบาลสิชล                              10,000.-บาท

                                 -สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช      10,000.-บาท

              

                วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์ กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และนายจำเริญ พรหมมาศ กรรมการเงินกู้ ได้มอบเงินให้กับนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช โรงบาลของคนคอน โรงพยาบาลเพื่อชาวใต้

 

                    วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564  นายประเสริฐศักดิ์ สมจิตต์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายมนัส นิระโส เลขานุการ นายอิชณน์กร พูลสวัสดิ์ ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ์ และนายสมนึก จันทร์แก้ว ผู้จัดการ ได้มอบเงินให้กับนายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จัดหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำเงินไปสมทบทุนซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19

 

               วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 นายไพศาล วิภูษณะภัทร์ รองประธานกรรมการ นายไมตรี ประทุมมาศ กรรมการ และนายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณอ่อน กรรมการ มอบเงิน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช

             วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสุรินทร์ ขวัญทอง กรรมการ และนายถาวร ปลอดชูแก้ว กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเงิน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช

 

               วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 นายพิชัย สมเชื้อ กรรมการและเลขานุการ นายสุนันท์ ย้อยนวล กรรมการ และนายวิจิตร ศรีสว่าง กรรมการ  เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ มอบเงิน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช