ประชาสัมพันธ์เรื่องการซื้อหุ้นเพิ่มกรณีพิเศษ
Posted: PR. Date: 2020-08-31 08:53:30
IP: 180.183.220.25
 
 
 
 
 

สมาชิกที่ประสงค์ขอซื้อหุ้นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

หากมีหุ้นเกิน 1 ล้านบาทแล้ว ไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้

ทั้งนี้ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป