พันธกิจ
Posted: PR. Date: 2019-06-05 15:27:26
IP: 180.183.220.25
 

 

พันธกิจสหกรณ์ฯ (Mission)

1. ดำเนินกิจการสหกรณ์ให้มีเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและยั่งยืน

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรและสมาชิก

3. บริหารจัดการสหกรณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการบริการที่ดี

5. พัฒนาสหกรณ์ให้มีคุณภาพและไปสู่มาตรฐานสากล

6. เอื้ออาทรและรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

7. จัดหาสถานที่และสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ