พันธกิจ
Posted: PR. Date: 2019-06-05 15:27:26
IP: 180.183.220.25
 

 

พันธกิจสหกรณ์ฯ (Mission)

1. ดำเนินกิจการสหกรณ์ให้มีเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและยั่งยืน

2. การมุ่งเน้นธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ

3. จัดระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
 
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจัดการให้ทันสมัยเพื่อการบริหารและการบริการให้มีคุณภาพ