ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2564

ตรวจสอบจากเลขทะเบียนสหกรณ์ฯ

หรือ ตรวจสอบจากหมายเลขบัตรประชาชน

เลขทะเบียน :

ชื่อ-สกุล :

สังกัด :

หน่วยเลือกตั้งที่ :

เขตเลือกตั้ง :

สถานที่เลือกตั้ง :

วันเลือกตั้ง : วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น.

หากไม่พบข้อมูล หรือข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร (075-356284,075-320100,075-320056 กด 9)